سبد خرید

کاربر گرامی، فروشگاه جهت تغییرات در ساختار برنامه نویسی، موقتا قطع میباشد
0
شماره های تماس 021-77128524-77126247-77143730

  • مایعات یونی

  • قیمت : ریال
  • مایعات یونی گروه جدیدی از ترکیبات هستند که به طور کامل از یون ها تشکیل شده اند و موادی مانند نمک بوده که در دماهای کم مایع هستند.

  برخی از آنها حتی نقاط ذوب زیر صفر درجه سانتی گراد دارند.

  این مواد جدید از نظر دمای ذوب تا دمای تجزیه این ترکیبات، در طیف وسیعی از دماها (۳۰۰-۴۰۰ درجه سانتیگراد) مایع هستند.

  انتخاب کاتیون تأثیر زیادی در ویژگی های مایع یونی دارد و اغلب پایداری آن را تعیین می کند. به طور کلی ویژگی های شیمیایی و عملکردی مایع یونی با انتخاب آنیون کنترل می شود.

  ترکیبی از طیف وسیعی از کاتیون ها و آنیون ها به صورت احتمالی منجر به تشکیل تعداد ۱۰۱۸ مایع یونی می شود.

  ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻳﻮﻧﻲ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﻧﻘﺶ به عنوان یک ﺣﻼﻝ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺣﻼﻝ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﺭ می باشد. ﺍﺧﻴﺮﺍً ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻳﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

  ﻣﺰایای ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻳﻮﻧﻲ:

  • ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻗﻄﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
  • ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺨﺎﺭ خیلی کمی ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻓﺮﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
  • ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﺍﺭت ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
  • ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻ ﺍﺳﺖ.
  • ﺍﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺣﻼﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺁﻟﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻣﺘﺰﺍﺝ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

  ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻳﻮﻧﻲ:
  ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻳﻮﻧﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﻛﺎﺗﻴﻮﻥﻫﺎ ﻭ ﺁﻧﻴﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺳﺖ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﻘﺶ ﻛﺎﺗﻴﻮﻥ ﺭﺍ ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺁﻟﻲ با حجم بالا ﺑﺎﺯﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺁﻧﻴﻮﻥ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺣﺠﻢ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻛﺎﺗﻴﻮﻥﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﻴﻦ ﺁﻧﻴﻮﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻛﺎﺗﻴﻮﻥ، ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﻭ ﺟﺰء ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻳﻮﻧﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺍﺳﺖ. ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺎﻳﻊ ﻳﻮﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻧﻤﻚ ﻃﻌﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻲ ﻧﻤﻚ ﻃﻌﺎﻡ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻗﻮﻱ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﺗﻴﻮﻥ ﻭ ﺁﻧﻴﻮﻥ ﺁﻥ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺑﻠﻮﺭﻳﻦ ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻱ ۸۰۰ درجه سانتی ﮔﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺬﺍﺏ ﺩﺭ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ.

  ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ۱۰۰ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮﺍﺩ ﻣﺎﻳﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻣﺬﺍﺏ ﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﻣﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻳﻊ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻳﻮﻧﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ.

  ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻳﻮﻧﻲ:
  ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻳﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻱ ﺍﺗﺎﻕ RTILs

  ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻳﻮﻧﻲ ﻛﺎﻳﺮﺍﻝ Chiral

  ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻳﻮﻧﻲ ﺁﺏﮔﺮﻳﺰ و …

   کاربردهای مایعات یونی:

  به عنوان مواد روان کننده و افزودنی (مانند افزودنی سوخت)
  به عنوان مواد الکتروالاستیک (عضلات مصنوعی-رباتیک)
  ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺘﻲ
  ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻳﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ ﺩﻭ ﻓﺎﺯﻱ ﻳﺎ ﺑﺴﺘﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ می ﺷﻮﻧﺪ.

  ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻧﺎﻧﻮ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺎﻳﻊ ﻳﻮﻧﻲ
  ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎﻱ ﻓﻠﺰﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻼ، ﭘﻼﺗﻴﻦ، ﭘﺎﻻﺩﻳﻢ، ﺭﻭﺩﻳﻢ ﻭ ﺭﻭﺗﻨﻴﻢ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ وسیعی ﺩﺭ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻫﺎﻱ ﺁﻟﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻣﺸﻜﻞ ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ ها ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﻠﻮﺧﻪ ﺩﺭ ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ، ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻳﻮﻧﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

  حلال
  ﺍﺯ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻳﻮﻧﻲ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺳﺮﻋﺖ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻫﺎ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﺟﻬﺖ ﮔﺰﻳﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻼﻝ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺳﺖ.

  الکتروشیمی
  الکترولیت ها (سنسورها- باتری ها- پوشش دهنده ها- ابر خودروها و …)

  به عنوان مثال ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻳﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺗﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺎﺭژ ﻳﻮﻥ ﻟﻴﺘﻴﻮﻡ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

  ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﺎﻳﻊ-ﻣﺎﻳﻊ
  ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﺎﻳﻊ-ﻣﺎﻳﻊ ﺍﺳﺖ. ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻳﻮﻧﻲ ﺍﻳﻦ توانایی ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺣﻼﻝ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻫﺎﻱ ﺁﺯﻭﺗﺮﻭﭘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺗﺎﻧﻮﻝ+ ﺁﺏ، ﺗﺘﺮﺍﻫﻴﺪﺭﻭﻓﻮﺭﺍﻥ + ﺁﺏ، ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺍﻟﻜﻞ+ ﺁﻟﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻜﻞ+ ﺍﺗﻴﻞ ﺍﺳﺘﺎﺕ استفاده شوند.

  ﮔﻮﮔﺮﺩﺯﺩﺍﻳﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎ
  ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻳﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺣﺬﻑ ﮔﻮﮔﺮﺩ ﺍﺯ ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ.

  ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﮔﺎﺯﻫﺎ
  ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻳﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ انتخابی ﮔﺎﺯﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺣﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﻼﻟﻲ مناسب ﺑﺮﺍﻱ تفکیک ﮔﺎﺯﻫﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

   

  حاصل جمع را بنویسید :
  +

  • بازدید این صفحه : ۴۰۹۱
   تاریخ نشر : 03 دی 1398

  کالاهای مشابه